آرشیو مطالب : مخابرات


آشنایی با انواع سرسیم

آشنایی با انواع سرسیم

جداسازی اتم های مصنوعی در سیلیكون برای نخستین بار در جهان

جداسازی اتم های مصنوعی در سیلیكون برای نخستین بار در جهان
توسط پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی انجام شد

كسب عنوان بهترین مقاله سمپوزیوم مخابرات نوری

كسب عنوان بهترین مقاله سمپوزیوم مخابرات نوری

آتش كرونا بر دكل های مخابراتی 5G

آتش كرونا بر دكل های مخابراتی 5G

آتش كرونا بر دكل های مخابراتی 5G

آتش كرونا بر دكل های مخابراتی 5G
آجاک : فناوریهای نوین و آینده پژوهی