مطالب آجاك


تجویز منطقی دارو یکی از اصلاحات ضروری برای ارتقای نظام سلامت

تجویز منطقی دارو یکی از اصلاحات ضروری برای ارتقای نظام سلامت
گامی در مسیر توسعه رادارهای نوری؛

عرضه روشی جدید برای چرخش پرتو نوری در فضا

عرضه روشی جدید برای چرخش پرتو نوری در فضا
معاون دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

دانشگاه محقق اردبیلی رتبه ۷ جهان در رتبه بندی جهانی تأثیر تایمز ۲۰۲۳ را کسب کرد

دانشگاه محقق اردبیلی رتبه ۷ جهان در رتبه بندی جهانی تأثیر تایمز ۲۰۲۳ را کسب کرد

روش چرخش پرتوی نوری در فضا

روش چرخش پرتوی نوری در فضا

خواص ادویه های ارگانیک

خواص ادویه های ارگانیک

کاهش تعداد دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی جهانی تاثیرگذاری

کاهش تعداد دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی جهانی تاثیرگذاری
در یك مقاله مروری مورد بررسی قرار گرفت؛

درمان های مبتنی بر سلول و مشتقات سلولی برای درمان بیماری های کبدی

درمان های مبتنی بر سلول و مشتقات سلولی برای درمان بیماری های کبدی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دزفول خبر داد

ترمیم خطوط لوله های نفت و گاز با بهره گیری از تکنولوژی جدید ایرانی

ترمیم خطوط لوله های نفت و گاز با بهره گیری از تکنولوژی جدید ایرانی
پژوهشگران با بررسی دیدگاه روان شناسان تاكید كردند؛

اهمیت و راهکار تزریق نشاط در جامعه

اهمیت و راهکار تزریق نشاط در جامعه
در یك پژوهش مورد بررسی قرار گرفت

چگونه به دام فرسودگی تحصیلی نیفتیم؟

چگونه به دام فرسودگی تحصیلی نیفتیم؟
آجاک : فناوریهای نوین و آینده پژوهی