آجاک : فناوری های نوین

آجاک

آینده پژوهی و فناوری های نوین

آكاك كه در نوشتار تركی آجاك یا acak خوانده می شود، به زبان تركی استانبولی به معنای آینده ست.