آجاک - acak آینده پژوهی
پژوهشگران مطرح كردند

تاثیر سالخوردگی نیروی كار بر وضعیت كشاورزی

تاثیر سالخوردگی نیروی كار بر وضعیت كشاورزی

آجاک: کشاورزی، یکی از مهم ترین پایه های زیربنایی برای توسعه هر منطقه و کشوری است که نیروی شاغل در آن بایستی از کارایی بالایی برخوردار باشد اما پژوهشها نشان می دهند که هم اکنون، نیروی مشغول به کار در این بخش، به بازسازی اساسی نیاز دارد.


به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، بخـش کشـاورزی بـه دلیـل نقـش و اهمیتـی کـه در تأمین غذای بخـش عظیمـی از جمعیـت کشـور و نیـز فراهـم آوردن مـواد اولیـه بسـیاری از صنایـع دارد، همـواره مـورد توجـه دولـت و مسؤلان بـوده اسـت. بدیهـی اسـت کـه بـرای گسـترش و توسـعه بخـش کشـاورزی بعنوان یکـی از محورهـای توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی کشـور، بـه مجموعه ای از نیروهـای خـلاق، آموزش پذیر، ریسک پذیر، پویــا و شــاداب نیــاز اســت. ایــن خصوصیت ها نیــز اغلــب در جوانــان وجــود دارد و به صورت معمــول جوانــان آمادگــی بیشــتری بــرای انتقــال ایــن ویژگــی بــه درون یــک مجموعــه را دارنــد.
بنا بر متون پژوهشی، اهمیــت نیــروی کار انســانی، از دیربــاز مــورد توجــه اقتصاددانــان بــوده و بــا گذشــت زمان بر اهمیــت آن افـزوده شـده اسـت. نگاهـی بـه تاریـخ نظریه پردازی دربـاره رشـد نشـان می دهد الگوهـای رشـد، انباشـت سرمایه های فیزیکـی را بعنوان کلیـد توسـعه معرفـی کرده اند. امـروزه کشـوری قـادر بـه بهره گیری از ظرفیت های مــادی اســت کــه انسان ها را بــه ســرمایه انســانی تبدیــل کنــد. بنابرایــن، جمعیــت انســانی بســتری اســت کــه برمبنــای آن، ســرمایه انســانی متراکــم می شود و درنهایــت، توسـعه را بـه همـراه می آورد. ایــن در حالــی اســت کــه جمعیــت شــاغل در بخــش کشــاورزی بــه ســالخوردگی رفته و طــی سالهای اخیـر میانگیـن سـنی شاغلان ایـن بخـش هـم در مقایسـه بـا سالهای گذشـته و هـم در مقایسـه بـا دو بخش های صنعـت و خدمات،، به صورت مرتـب افزایـش یافتـه اسـت.
این مورد را تیمی سه نفره از پژوهشگران دانشگاه تبریز و دانشگاه تهران مورد توجه قرار داده و در مورد آن پژوهشی را انجام داده اند. در این پژوهش، تاثیر سالخوردگی نیروی کار بر کارایی فنی بخش کشاورزی ایران بررسی شده است.
در این مطالعه، پژوهشگران فوق از داده های 32 استان کشور در سالهای 1382 و 1392 و همینطور روش تحلیل خاص معروف به تحلیل مرزی تصادفی بهره برده اند.
نتایج این مطالعه نشان داده است که سالخوردگی نیروی کار، تاثیر منفی بر کارایی در بخش کشاورزی دارد و باید سیاست هایی اتخاذ نمود که ساختار سنی بخش کشاورزی جوان تر شود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که آموزش در مورد حرفه های کشاورزی در بهبود بهره وری تولید مفید می باشد.
دراین باره محسن صالحی کمرودی، محقق دانشگاه تبریز و همکارانش می گویند: «نتایـج بررسی های ما نشـان داد کـه سـالخوردگی نیـروی کار، عــدم کارآیــی تولیــد را افزایــش می دهد و از طرفی، آمــوزش در مــورد حرفه های کشـاورزی در بهبـود بهره وری تولیـد مفیـد اسـت. درنتیجه، بخـش دولتـی بـرای تشـویق و همچنیـن پـرورش جوانـان نورسیده بـه بخـش کشـاورزی بایـد سیاست هایی اتخـاذ کنـد تـا آنها را بــه کشــاورزانی بــا دانــش تبدیــل کنــد».
به قول آنها، «مواردی همچون اعطــای کمک هزینه تحصیلــی بــه افــرادی کــه در دانشگاه ها تحصیــل می کنند، یــا ارائــه آموزش های کشــاورزی و تعلیمــات عملیاتــی بــرای کشــاورزان جــوان کــه علاقه مند بــه کشــاورزی پیشــرفته یــا شــغل کشــاورزی هســتند می تواند در این راستا مفید واقع گردد».
بر مبنای اطلاعات این پژوهش، پیــر شــدن نیـروی کار روسـتایی تـا حـدی ناشـی از مهاجـرت روسـتایی و شـهری اسـت و عوامـل سـاختاری و سیاســی، می تواند خــروج جوانــان از مناطــق روســتایی را تشــدید کنــد. اما اگــر سیاست های بهتــری در مورد زمیــن و تثبیــت مزرعــه اجرا شود، ممکــن اســت کارگــران جــوان کمتــر مهاجــرت کننــد.
به اعتقاد صالحی کمرودی و همکارانش، «کشــاورزی می تواند در مقیــاسی اجــرا شــود کــه ســطح درآمــد خانــوار بــا آنچــه کــه از اشــتغال غیــر کشــاورزی حاصــل می شود، قابــل مقایســه بوده و همچنیـن امـکان تقسـیم زمیـن بیـن کشـاورزان مسـن و کشـاورزان جـوان فراهم باشـد. اضافه بر این، دسترسـی بــه اعتبــارات بــرای خانوارهــای روســتایی نیــز می تواند ســودمند باشــد، بخصوص اگــر اعتبــار و محدودیت های نقــدی عوامــل مؤثر در مهاجــرت باشــند».
این یافته های پژوهشی در فصل نامه «جمعیت» وابسته به دفتر آمار و اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور انتشار یافته اند.
منبع:

1400/01/03
13:07:14
0.0 /5
496
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
آجاک : آینده پژوهی