آجاک - acak آینده پژوهی
نتایج یك پژوهش نشان داد

راهكاری برای بهتر شدن عملكرد گشت های انتظامی

راهكاری برای بهتر شدن عملكرد گشت های انتظامی

به گزارش آجاك نتایج یك پژوهش در سركلانتری یكم تهران بزرگ، نشان داد كه هوش هیجانی و مولفه های آن یعنی؛ خودمدیرتی، خودآگاهی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه، بر عملكرد كاركنان گشت انتظامی تأثیر دارد.


به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین، جهت بررسی رابطه هوش هیجانی با عملکرد گشت های انتظامی، مطالعه ای با روش پیمایشی طراحی کردند.
پژوهشگران این تحقیق، علیرضا جزینی، ابراهیم داودی دهاقانی و فرج نظری بودند که با آماده سازی پرسشنامه استاندارد، داده های مورد نیاز این مطالعه را از درجه داران، افسران جزء و افسران ارشد سرکلانتری یکم تهران بزرگ جمع آوری کردند.
هوش هیجانی مجموعه ای از دانش ها و توانایی های هیجانی و اجتماعی است که قابلیت کلی افراد را در پاسخ به نیازهای محیطی به صورت مؤثری تحت تاثیر قرار می دهد. این مجموعه شامل: توانایی آگاه بودن از خود، درک و فهم خود و قدرت بیان خویشتن؛ توانایی آگاه بودن از دیگران، درک و فهم دیگران، قدرت بیان آنها و توانایی مواجهه با هیجان های شدید و کنترل تکانه ها در خویشتن و توانایی انطباق با تغییرات و حل مسایلی با ماهیت اجتماعی یا فردی، است.
مهارت هوش هیجانی از چهار مولفه اصلی تشکیل شده است: مهارت خودمدیریتی، مهارت خودآگاهی، مهارت آگاهی اجتماعی، مهارت مدیریت ارتباطی که می تواند افراد را در تنظیم و ابراز هیجانات تقویت کند.
آشنایی با مهارت های هوش هیجانی فرد را قادر می سازد تا جلوی وضعیت های دشوار را قبل از آن که غیرقابل کنترل شوند بگیرد. کسانی که هوش هیجانی خویش را به کار می گیرند، با محیط اطراف خود سازگاری بیشتری دارند. آگاهی افسران گشت از عواطف و هیجان های خود و دیگران و استفاده از هیجان ها برای ایجاد سهولت در تفکر و دستیابی به علل بروز هیجان ها و کنترل و مدیریت مطلوب هیجان ها می تواند از پدید آمدن خیلی از مشکلات در روابط آنها با جامعه هدف یعنی؛ شاکی، متهم و... جلوگیری کند.
برپایه نتایج به دست آمده از این پژوهش، از نظر تحصیلات، بیشترین درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیل کاردانی ( ۴۳ درصد) و کمترین درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیل کارشناسی ( ۱۸ درصد) بود.
۶۲درصد از شرکت کنندگان در مطالعه تحصیلات غیرنظامی و ۳۸ درصد تحصیلات نظامی داشتند.
یافته های به دست آمده نشان داد هوش هیجانی و مولفه های آن یعنی؛ خودمدیرتی، خودآگاهی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه، بر عملکرد کارکنان گشت انتظامی در سر کلانتری یک تهران بزرگ تأثیر دارد.
به قول محققان این مطالعه «از دیدگاه افراد شرکت کننده در این پژوهش، هوش هیجانی بر عملکرد گشت های انتظامی تاثیر معنادار دارد. به این مفهوم که هر قدر میزان توانمندی های عاطفی کارکنان در ابعاد فردی و اجتماعی افزایش یابد، عملکرد فردی و سازمانی هم ارتقا می یابد. دلیل این مساله این است که وجود شایستگی هوش عاطفی در کارکنان و احساس عاطفی خوشایند نسبت به سازمان و همکاران، احساس تعلق، هویت و اعتماد به نفس در فرد به وجود می آورد. در نتیجه با انگیزه، رضایت مندی و تعهد بیشتری به مدیریت روابط، رفتارها و همکاری در سازمان می پردازد و این مساله مبنایی برای ارتقاء عملکرد کارکنان واحد گشت انتظامی خواهد بود».
بین خودآگاهی و عملکرد گشت های انتظامی رابطه مفهوم داری وجود داشت. پژوهشگران می گویند: «دلیل این مساله این است که افراد با خودآگاهی بالا توانایی شناخت نقاط قوت و محدودیت های خویش و درک مناسب از توانایی های افراد مقابل را دارند و این مورد خودآگاهی عاطفی، دقت در خودارزیابی و اعتماد به نفس را بگونه ای در آنها تقویت می کند که با توسعه روش های ارتباطی مناسب با دیگران، عملکرد افراد را در سازمان ارتقا می دهد. به عبارتی فردی که از روحیات و احساسات خود آگاه است توانایی بیشتری در استفاده از خصوصیت های درونی و فردی در تعاملات مثبت رفتاری برای پرورش مهارت شغلی و دستیابی به اهداف سازمان خواهد داشت».
بین خودمدیریتی و عملکرد گشت های انتظامی هم رابطه مفهوم دار وجود داشت. محققان دلیل این مساله را اینگونه تبیین کردند: «افراد با توانایی خود مدیریتی بالا قادر هستند هیجانات و تنش های مخرب را مهار کنند، همبستگی و وفاداری خویش را به همکاران نشان دهند، در برخورد با تغییرات از خود انعطاف نشان دهند، مسئولیت عملکرد خویش را بپذیرند، در بهبود و دستیابی به استاندارد موفقیت تلاش کنند و از فرصت ها نهایت استفاده را ببرند. چنین شایستگی هایی مهارت های خودکنترلی، خلوص، سازگاری، وجدان کاری، موفقیت محوری و ابتکار عمل را در آنها بگونه ای بالا می برد که فرد با نقش خود در کار انس گرفته و علاوه بر نشان دادن قابلیت های خود در شغل، عملکرد قابل قبولی را از خود نشان دهد».
همینطور آگاهی اجتماعی با عملکرد گشت های انتظامی رابطه مفهوم دار داشت. به قول پژوهشگران: «کارکنان با آگاهی اجتماعی بالا می توانند عواطف همکاران و دیدگاه های آنها را درک کنند، روندهای عاطفی گروه و قدرت رابطه در سازمان را بفهمند و نیازهای دیگران برای خدمت رسانی بیشتر و بهتر را شناسایی کنند، در نتیجه توانایی همدلی، هوشیاری سازمانی و روحیه خدمت محوری در آنها بسیار زیاد خواهد بود. این وضعیت سبب می شود که ضمن این که از منافع و مزایای سازمان آگاه باشند، تعهد کافی به زمینه سازی برای تحقق کارایی و اثربخشی سازمانی داشته باشند و تحقق این امر با بالا بردن عملکرد خوب و اهمیت دادن به دیدگاه های سیستمی امکان پذیر است».
بین مدیریت رابطه و عملکرد گشت های انتظامی، هم رابطه مفهوم داری وجود داشت. محققان می گویند: «کارکنان با شایستگی عاطفی بالا در کار، غالباً این توانایی را دارند که توانایی دیگران را از راه بازخورد تقویت ببخشند، همکاران را هدایت کرده و در آنان ایجاد انگیزه کنند، تاکتیک های اثربخش برای متقاعدسازی دیگران به کار ببرند، اختلاف نظرها را برطرف کنند، روابط مثبت و مؤثر را پرورش دهند و با افراد از راه اهداف مشترک کار کنند. در نتیجه قابلیت های توسعه توانایی های دیگران، رهبری، ارتباطات، واکنش به تغییرات، مدیریت تعارض، کار گروهی و تشریک مساعی در این افراد بسیار بارز است. چنین خصوصیت های به صورت مؤثر عملکرد افراد را در سازمان برمی انگیزد».
پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین، برای بهتر شدن عملکرد گشت های انتظامی، پیشنهاداتی را عرضه دادند:
- برای ارتقای خودآگاهی، به مأمورین گشت آموزش داده شود که در هنگام رویارویی با مأموریت خود، ضمن کنترل هیجانات خود، به رفتار خود در برخورد با مراجعان توجه نمایند. همینطور در انجام مأموریت های گشت زنی تاثیر دیگران را در حالات احساسی خود بررسی و کنترل کنند.
- مأموران گشت پیش از تصمیم گیری در مأموریت های گشت زنی، راهکارهای مختلف را در نظر بگیرند و تلاش کنند از هر وضعیتی، چه خوب و چه بد برای انجام مأموریت های گشت زنی حداکثر استفاده را ببرند. همینطور به مأموران گشت آموزش داده شود که در زمان انجام مأموریت های گشت اگر ناراحت شدند کارهایی را که پس از آن پشیمان می شوند انجام ندهند و راه خروج از شرایط سخت را مدیریت کنند.
- مأموران گشت در مأموریت های دشوار گشت زنی به صورت مستقیم با همکاران به دنبال حل مسئله باشند و در زمان گشت زنی و ارتباط با مراجعان، منظور طرف مقابل را کاملاً متوجه و درک کنند تا بتوانند به سرعت جو حاکم بر محل مأموریت را متوجه و درک کنند. همینطور درک احساسات مراجعان، انتقادپذیری و پرهیز از عصبانیت، سبب افزایش عملکرد کارکنان گشت انتظامی خواهد شد.
- اطلاعات بیشتری از مخاطبان در اختیار کارکنان گشت قرار گیرد تا بهتر بتوانند احساسات طرف مقابل را متوجه شوند و فرصت برنامه ریزی برای برخورد مناسب را داشته باشند و در نتیجه رضایت شهروندان را کسب کنند.
نتایج این پژوهش بهار سال ۱۳۹۹ در آخرین شماره نشریه علمی «فصلنامه انتظام اجتماعی» وابسته به دانشگاه علوم انتظامی امین، انتشار یافته است.




منبع:

1399/04/11
13:44:09
5.0 /5
1912
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
آجاک : آینده پژوهی