آجاک - acak آینده پژوهی

آیا روستائیان از خانه های بهداشت راضی هستند؟

آیا روستائیان از خانه های بهداشت راضی هستند؟

به گزارش آجاک محققان کشورمان در یک مطالعه پژوهشی به بررسی وضعیت رضایت مندی روستائیان از خدمات بهداشتی درمانی عرضه شده در روستاها در چارچوب خانه های بهداشت پرداخته و ابعاد آنرا بررسی نموده اند.


به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، در قوانین جهانی، تأمین سلامتی و بهداشـت بعنوان یکی از حقوق اساسـی کلیـه مـردم در جوامـع به رسمیت شناخته شـده اسـت و دارای نقش حیاتی در ارتقاء سلامت انسان، سلامتی، معیشت و حتی محیط زیست است. سلامتی، کالای نهـایی نظام های خدمات بهداشـتی و درمانی است و کیفیت خدمات در سیستم های بهداشـتی درمانی باتوجه به اهمیت سلامت انسان بعنوان برونداد آن اهمیت بسزایی دارد. سازمان بهداشـت جهـانی یا WHO در گـزارش «یـک حقیقت جهانی» اعلام نموده است که کمبود و نارسـایی مراقبت های بهداشتی در مناطق روسـتایی کشـورهای در حال توسعه بعنوان یکی از چالش های نظام سـلامت و توسعه مطرح است.
بنا بر گفته های متخصصان، بررسی ها نشـان می دهند در مقایسه با نواحی شهری، ساکنان نواحی روستایی دارای امید بـه زنـدگی کمتـر و وضـعیت سـلامتی نامناسـبی هستند. در کشـورهای در حال توسعه، ارائـه خــدمات ســلامت بــه منــاطق روســتایی بواسطه پراکندگی جغرافیایی، سطح پـایین توسـعه اقتصـادی و اجتماعی، دسترسـی نامناسـب بـه خـدمات بهداشـتی، موانع طبیعی و مواردی از این قبیل با مشکلات گوناگونی همراه اسـت. برخی مطالعات صـورت گرفتـه نشـان می دهند کـه مردم در مناطق روستایی و اجتماعـات دوردسـت بـا شیوع بیشتر بیماریها، سـطح بهداشـت فقیرانه تری را نسـبت بـه جمعیـت شـهری تجربه می کنند و ایـن عـدم تسـاوی و نابرابری ها بـا دسترسـی ضـعیف بـه خدمات درمانی و بهداشـتی و ناعادلانـه بـودن توزیـع منابع درمانی و معالجه ای برای افراد تشدید می شوند.
درباب این مساله مهم، محققانی از دانشگاه زنجان مطالعه ای را انجام داده اند که در آن میزان رضایت روستاییان از عملکرد خانه های بهداشت مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار گرفته است.
در این تحقیق، روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و همینطور میدانی و بوسیله پرسشنامه بوده است و ۳۸۰ سرپرست خانوار روستاهای شهرستان زنجان در آن مشارکت داشته اند.
نتایج بررسی های انجام شده در این پژوهش نشان می دهند که خانه های بهداشت در نواحی روستایی در حوزه آموزش و وضعیت زیرساخت های پزشکی در وضعیت مناسبی قرار نداشتند. بنابراین جهت بهبود رضایتمندی روستائیان، رفع مشکلات در این دو بعد مورد تاکید است.
دراین باره، زهرا اسکندری شهرکی، محقق گروه جغرافیای دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان و سه همکار دیگرش در این تحقیق اظهار کرده اند: «طبق بررسی ها، اثرات عامل ها در سه بعد شامل آموزش، بهداشت محیط و مراقبت های بهداشتی دسته بندی شدند. بیشترین اثرات مثبت مربوط به عامل تشکیل پرونده و نظارت بودند، درحالی که کمترین اثرات مثبت هم مربوط به عامل آموزش، اهمیت تحرک بدنی و تجهیزات پزشکی بود».
آنها افزوده اند: «می توان گفــت کــه میــزان رضــایتمندی روستاییان مورد مطالعه از مراکـز بهداشـتی درمـانی روستایی با نحوه عرضه خدمات بهداشت روانـی، رابطـه معنــاداری دارد. درنتیجه بــرای بــالا بــردن میــزان رضایتمندی روستاییان از برنامه ها و خـدمات مراکـز بهداشتی باید کیفیت عرضه خدمات و اسـتفاده بهینـه از منابع و امکانات را بالا برد».
همینطور طبق یافته های این پژوهش، میتوان گفـت کـه بی توجهی و مطالعه ناکافی درباره سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های سلیقه ای و لحظه ای، عــواملی بســیار مهــم در توزیــع نــامطلوب و نــابرابر خدمات توسعه ای، ازجمله خـدمات بهداشـتی و درمـانی بــوده و معمــولاً ایــن عوامــل بــه تمرکــز خــدمات و فعالیت ها در شهرهای بزرگ و مراکز اداری سیاسی و اقتصادی منجر گردیده است.
این یافته ها که می توانند در درک متولیان امر از نحوه بهبود شرایط بهداشتی درمانی روستائیان مفید واقع شوند در «مجله سلامت و بهداشت» وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل انتشار یافته اند.
منبع:

1401/02/17
20:16:53
0.0 /5
472
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
آجاک : آینده پژوهی