آجاک - acak آینده پژوهی
دستاوردی دیگر از محققان ایرانی

بهبود کیفیت جنین گندم با بومی سازی فناوری پلاسمای سرد در صنعت غذایی

بهبود کیفیت جنین گندم با بومی سازی فناوری پلاسمای سرد در صنعت غذایی

یک شرکت دانش بنیان با استفاده از توان متخصصان ایرانی، بهبود کیفیت و ماندگاری جنین گندم را با استفاده از فناوری پالسمای سرد جهت استفاده در صنایع غذایی کشور بومی سازی کرد.


محمدحسن بدخش مدیرعامل این شرکت فناور نانویی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار علم و آموزش ایرنا در مورد این دستاورد توضیح داد: جنیـن گنـدم یـا گیاهـک گندم" یکی از محصولات فرعی در کارخانجات تولیدکننـده آرد اسـت که به دلیـل دارا بـودن انـواع ویتامین هـا، چربـی و فیبـر، ارزش غذایی بالایی دارد.
وی تصریح کرد: عـدم قابلیـت نگهـداری آن، مشـکل اصلی در خصـوص ایـن محصـول با ارزش غذایی بالا است کـه سبب می شود در مدت زمـان کوتاهـی این محصول تغییـر طعـم داده و فاسـد شـود.
این فناور عنوان کرد: به همیـن دلیـل ایـن محصـول بـا ارزش، بیشـتر بـه عنـوان خـوراک دام و طیـور اسـتفاده می شـود، بـا در نظـر گرفتـن فعالیـت آنزیم های لیپولیتیکی بـه عنوان عامـل اصلی کاهـش مانـدگاری جنین گنـدم و با توجه بـه خصوصیت هـای فناوری "پالسـمای سـرد"، بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته جهان به منظور گسـترش کاربرد پالسـمای ســرد در صنایـع غذایـی، کشـاورزی و صنایــع وابســته، اقــدام بــه ســرمایه گذاری در ایــن حوزه کرده اند.
بدخش خاطرنشان کرد: تابحال پژوهش هـای زیادی تأثیـر پالسـمای سـرد در غیرفعالســازی بسـیاری از گونه هـای میکروبـی را اثبـات کرده انـد، این دفعه هم ما بعنوان یک شرکت فناور نانویی فعـال در حـوزه پالسـما ایـن فنـاوری را در زمینـه کاهــش بــار میکروبــی و غیرفعالســازی آنزیم هــا در مـواد غذایــی و گیاهـان دارویــی بــه کار گرفتـه ایم.
وی اظهار داشت: ایــن مجموعه فناور موفـق شـده بـا اسـتفاده از فنـاوری پالسـمای سـرد، گام ارزشـمندی در جهـت تبدیـل جنیـن گنـدم از محصـول جانبـی و یـا دور ریـز صنعتـی، بـه محصـول تجـاری بـا ارزش غذایـی بـالا بـردارد.
مدیرعامل این شرکت فناور اضافه کرد: ایــن مجموعـه همچنیـن در زمینــه اصــلاح بذرهــای کشــاورزی و میکروب زدایــی ســطوح مــواد غذایــی بــا کمــک پالسـمای ســرد نیـز فعالیـت دارد.
بدخش از مزایای اقتصادی و فنی این محصول را امکان ذخیره بلندمدت جنین گندم، کاهش بار میکروبی، حفظ کیفیت و ارزش غذایی محصول و مقرون به صرفه بودن آن عنوان نمود.
به گزارش آجاک به نقل از خبرگزاری ایرنا، این محصول یکی از ۵۵ محصول فناورانه نانو است که در نمایشگاه چهار روزه فناوری نانو در خانه نوآوری و فناوری ایران رونمایی گردید.


منبع:

1400/11/01
19:29:46
0.0 /5
590
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
آجاک : آینده پژوهی