آجاک - acak آینده پژوهی
پژوهشگران مطرح كردند

سفارش هایی برای کاهش استرس آندوسکوپی

سفارش هایی برای کاهش استرس آندوسکوپی

آجاک: آندوسکوپی، یک روش تشخیصی برای برخی بیماریهای گوارشی است که به سبب روش ویژه ای که مورد استفاده قرار می دهد، اغلب با ترس و اضطراب برای بیماران هم راه است. پژوهشگران کشور برای غلبه بر این ترس و اضطراب، استفاده از موسیقی درمانی و حضور همراه را پیشنهاد داده اند.


به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، دستگاه گوارش همانند دیگـر ارگان های بدن گرفتار بیماریها و مشـکلاتی می شود کـه تشخیص بموقع و درمـان آنها برای پیش گیری از مشکلات حاد و مزمنی مثل زخم های گوارشی، تسـریع درمـان بیمار، تشـخیص و درمـان بدخیمی ها، کـاهش هزینه های درمـانی و افـزایش کیفیـت زنـدگی بیمـاران بسـیار حائز اهمیـت اسـت. این مهم نیازمنــد روش های تشخیصــی مناســب ماننــد آندوسکوپی است که پیشرفت های اخیـر در آن، توانایی های تشخیصـی و درمـانی متخصصـان گوارش را ارتقا بخشیده است.
به نقل از متخصصان، باوجود همه منافعی که آندوسـکوپی دستگاه گـوارش دارد، این روش تشخیصی با احسـاسات ناخوشـایند و اضـطراب همـراه اســت، بطوریکه این مساله در 15 تا 20 درصد از بیمــاران مراجعه کننده به کلینیک های طبی دیده می شود. وجـود باورهای غلط رایج ازجمله بـروز درد، امکـان خفگـــی و امکـــان انتقـــال عفونـــت از طریـــق آندوسکوپی باعــث تشــدید تــرس و اضــطراب بیمـاران و بـه دنبـال آن طـولانی شـدن زمـان آندوسکوپی و نارضایتی بیماران می شود. لــذا تحمــل مناســب بیمــار بــرای انجــام موفقیت آمیز و ایمـن ایـن رویـه و همکـاری وی برای پیگیری بعدی بیماری و درمان کامـل بـا نتیجه مناسب، ضـروری اسـت.
برای قابل تحمل تر کردن آندوسکوپی برای بیماران و رفع اضطراب آنها، پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان یک روش غیردارویی مؤثر را آزمایش کرده و پیشنهاد داده اند.
آن ها در یک تحقیق علمی تأثیر انحراف فکر بیمار با موسیقی درمانی و حضور همراه را بر میزان اضطراب بیماران تحت آندوسکوپی بررسی نموده و نتایج آنرا در یک نشریه علمی پژوهشی به نام «فصل نامه حیات» وابسته به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر نموده اند.
این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی بر روی 105 بیمار مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید محمدی و خلیج فارس بندرعباس انجام شده است و در آن پژوهشگران از موسیقی درمانی بوسیله پخش صداهای طبیعت با هدفون برای یک گروه و حضور همراه برای گروهی دیگر بهره برده و سپس تغییرات ایجادشده در سطح اضطراب آنان را بررسی نموده اند.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که انحراف فکر با موسیقی درمانی شیوه مؤثری برای کمک به بیماران تحت آندوسکوپی است و استفاده و ترویج این روش می تواند به بیماران در جهت هر چه بهتر انجام یافتن این روش و احساس رضایت آنان کمک نماید.
در این خصوص، عارف فقیه، محقق گروه آموزشی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و چهار همکار دیگرش اعلام نموده اند: «با توجه بـه اینکه طـب مکمـل، روشی جامع نگر بوده و حرفه های پزشـکی نیـز حرفه های کل نگر هستند، کاربرد روش های طـب مکمل نظیر موسیقی درمانی می تواند نقش بزرگی در پیشـبرد مراقبـت از بیمار، توسط پرستاران ایجاد نماید».
به گفته آنها، «با توجه به نتایج تحقیق ما، می توان از موسیقی طبیعت بعنوان تکنیکـی مؤثر در جهت کـاهش اضـطراب بیمـاران تحـت آندوسکوپی دسـتگاه گـوارش فوقـانی اسـتفاده کـرد و بـه ایـن طریـق عـلاوه بـر جلـوگیری از عــوارض روش های تشخیصــی و درمــانی، از روش هایی که به صرفه تر باشد، بـرای بهبـودی بیماران بهره برد».
بر این اساس، ازنظر اقتصادی موسیقی درمانی، روشی ارزان و مقرون به صرفه بـوده و نیاز به دستور پزشک یـا اسـتفاده از ابـزار و امکانــات خاصــی نــدارد و باعــث پــذیرش ایــن رویه ها از جانب بیماران خواهد شـد.
به اعتقاد فقیه و همکارانش، «در حیطـه پـژوهش نیـز تحقیقـات در ایـن زمینـه نه فقط سبب آشنایی تعداد بیشتری از افـراد بـا ایـن روش ها می شود، بلکه منجر به شناسایی نکـات بهتر و اختصاصی تر شـده و راهگشـای انجـام تحقیقات بعدی دراین زمینه است و امکـان دستیابی به پاسخ بهتر در افراد تحت رویه های تشخیصی و درمانی وجود خواهد داشت».
منبع:

1400/08/26
11:19:52
0.0 /5
569
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۵
آجاک : آینده پژوهی