آجاک - acak آینده پژوهی
نتایج یك پژوهش نشان داد

كارخانه های چوب و تهدید ریه كارگران

كارخانه های چوب و تهدید ریه كارگران

در کشور ما کارخانه های زیادی به کار چوب بری و صنایع مختلف مرتبط به آن مشغول هستند اما بررسی های پژوهشگران نشان میدهد که شاغلان در این کارخانه ها شامل کارگر یا کارمند، در معرض خطرات تنفسی زیادی قرار دارند که باید مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرند.


به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، صنایع نجاری از مهم ترین صـنایع کشور هستند که هزاران نفـر در آن هااشتغـال بـه کار داشته و با جنبه های مختلف مثبت و منفی آن سر و کار دارند. گردوغبـار چـوب طیف گسترده ای از ذرات گردوغبـار، شـامل مخلـوطی از ذرات آلی و غیرآلی است. به طورکلی کـارگران در هر صنعتی، در معـرض چندین بیماری شغلی ازجمله بیماریهای تنفسی، آلـرژی، آسم شغلی یا سرطان هستند. بیماریهای دستگاه تنفسی ناشی از کار امروزه جز شایع ترین بیماریهای شـغلی محسوب می شوند، این بیماریها به طور معمول بـرای مدت ها بـدون علامـت بـوده و در مراحـل انتهـایی تشـخیص داده می شوند که در بیشتر موارد در این مراحل، اقدامات درمانی مؤثر نیستند.
بنا بر اعلام متخصصان، آژانـس بین المللی تحقیقات سـرطان، گردوغبـار چـوب سـخت را بعنوان ماده سرطان زای انسـانی گـروه یـک طبقه بندی کـرده اسـت. گردوغبار چوب، از مهم ترین خطرات شغلی صـنعت چـوب است که توسط کارگران استنشاق شده و منجر به خطرات جدی سلامت فرد می شود. تحقیقـات انجام شده در سایر کشورها شیوع بیماریهای تنفسی را در این صنایع گزارش کرده اند.
نتــایج حاصــل از مطالعــات اپیــدمیولوژیک، افزایش ریسک مبتلاشدن به آسـم، برونشـیت مـزمن و اخـتلال در عملکرد ریه را در کارگران در معرض گردوغبار چوب نشان می دهند. بااین حال در این خصوص مطالعات اندکی در کشور ما انجام شده و لازم است پژوهشگران ابعاد آنرا روشن تر بررسی نمایند.
در این راستا، یک تیم پنج نفره پژوهشی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران و دانشگاه شاهد، مطالعه ای را انجام داده اند که در آن، به بررسی شاخص هایدم سنجی و علایم تنفسی در بین کارگران نجاری، رنگ کار و اداری کارخانه های چوب پرداخته شده است.
در این پژوهش، 100 نفر مشارکت داشته اند که بعد از پاسخ به پرسش نامه جمعیت شناسی، تحت تست های مختلف عملکرد ریوی قرار گرفته اند. پژوهشگران سپس داده های به دست آمده از این تست ها را با استفاده روش های آماری، تجزیه وتحلیل و ارائه کرده اند.
نتایج این پژوهش که در فصل نامه «یافته» متعلق به دانشگاه علوم پزشکی لرستان انتشار یافته اند، نشان میدهد که مواجهه با گردوغبار چوب بعنوان یک عامل تعیین کننده شیوع علایم اختلالات تنفسی و کاهش ظرفیت های ریه کارکنان کارخانه های چوب مطرح است. درواقع گردوغبار چوب می تواند موجب کاهش حجم های ریوی و ایجاد مشکلات تنفسی شود.
آن گونه که سیده زهرا موسوی، دانشیار و محقق سم شناسی دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران و همکاران اشاره کرده اند، «نتایج این تحقیق نشان دادند که اختلاف مدلول دار و قابل توجهی بین میانگین شیوع علایم تنفسی شامل سرفه، خلط، خس خس سینه و تنگی نفس در میان افرادی که با گردوغبار چوب در تماس بوده و گروهی که با آن در تماس نبوده اند، وجود دارد. بااینکه این علایم در میان کارگران چوب کاری بیشتر از کارمندان اداری مشاهده شـد».
به گفته آنها، «بیشـترین شـیوع و فراوانی علایم تنفسی مربوط بـه سـرفه و کمتـرین میـزان شیوع مربوط به تنگی نفس بود. ایـن یافتـه ممکـن اسـت ناشی از ایـن واقعیـت احتمـالی باشـد کـه در ایـن نـوع از کارخانه ها مانند کارخانه های چوب و مبلمان، گردوغبار چوب از فرآیندهای کاری که عموماً با غلظت بالاتری ارائـه می شود، حاصل می شود».
بنا بر مطالعات صـورت گرفتـه و بررسی شده، اقـدامات مؤثر کنترلی برای کـاهش میـزان مواجهـه گردوغبار چـوب (خطرات مربوط بـه سـلامتی ریـوی) در کـارگران صـنایع چوب، امری است که بایدبه صورت جدی مورد توجه قرار گیـرد. دراین زمینه، استفاده از دستگاه های تهویـه عمـومی و موضعی می تواند میزان غلظت گردوغبار را به میزان قابل تـوجهی می کاهد.
موسوی و همکاران محققش بر این اساس می گویند: «با توجه به این یافته ها، امید است که جهت استقرار نظـام ایمنـی در کلیه کارگاه ها و کارخانه ها و نیـز حفـظ ایمنـی کـارگران، کارفرماها با رعایت اصول ایمنی محیط کـار و کارشناسـان بهداشـت بـا برگـزاری دوره های آموزشـی، اقدامات مؤثری نمایند. این کار موجب ایجـاد فرهنگ رعایت اصول ایمنی در میان کارگران و نیز تسـهیل دسترسی به استانداردهای لازم و وسایل ضروری با قیمـت مناسب و نظارت علمی بر اجـرای صـحیح مقـررات می شود».
تأکید بـر لـزوم رعایـت فرهنـگ ایمنـی و اسـتفاده از وسایل حفاظت فـردی و همچنـین به کارگیری کارشـناس بهداشت حرفه ای درکنار تهیه و در اختیار گذاشتن کتابچه های راهنما در تمامی زمینه های مربوط به ایمنی تنفسی برای کارگران می تواندبه بهبود شرایط ایمنی این کارخانه ها منجر شود.
علاوه بر این ها، مجریان این تحقیق اعتقاد دارند: «لزوم توجه به انجام معاینات دوره ای کامل و همین طور در نظر داشتن عوامل دیگر در بروز اثرات نیز بایستی مـورد توجـه قـرار گیـرد. همچنـین بـرای تشخیص تأثیر قرار گرفتن در معـرض گردوغبـار چـوب در مجاری تنفسی فوقانی، تحقیقات بیشتری توسط ابزارهـای موجود مانند سیتولوژی بینی مورد نیاز است».1400/05/05
23:28:51
0.0 /5
526
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
آجاک : آینده پژوهی