آجاک - acak آینده پژوهی

التیام سریع تر زخم ها با پمادی از عصاره کاکتوس

التیام سریع تر زخم ها با پمادی از عصاره کاکتوس

آجاک: آجاک: پژوهشگران در یک تحقیق جدید، تأثیر یک پماد تهیه شده از عصاره نوعی کاکتوس را برای بهبود سریع تر زخم ها آزمایش کرده و نتایج جالب توجهی گرفته اند.


به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، ترمیم زخم شامل یکسری فرآیندهای بیولوژیکی است که بایستی بصورت متوالی رخ دهند. این فرایندها شامل التهاب، فیبروپلازی، آنژیوژنز یا رگ زایی، تشکیل رشته های جدید کلاژن، اپـیتلیالیزاسـیون، مهـاجرت انـواع مختلـف سلول ها، تشکیل بافت گرانوله و انقباض زخـم هستند. درمان زخم و مراقبت ازآن جهت افـزایش سرعت بهبـود و هـمچنـین جلـوگیری از مـزمن شـدن و عفونت آن همیشه مدنظر انسـان بـوده اسـت و نظر پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است. در ایـن میـان، وجود داروهـای ارزان به ویژه فرآورده های گیاهی کـه در دسـترس باشـند، با اقبال عمومی بـیشتـری مواجه گشته اند.
آن گونه که متخصصان اظهار کرده اند، درکشـورهایی ماننـد هندوسـتان و چین که طب سنتی از سابقه ای دیرینه برخـوردار اسـت، اطلاعات مهمی در حوزه اسـتفاده از بسـیاری از گیاهـان ناشناخته در درمان زخم ها وجـود دارد. بنـابراین رویکـرد توجه به مواد طبیعی برای تولید داروهـای جدیـد کـه مؤثرتر، قوی تر و سازگارتر با بدن موجودات زنده بوده و عـوارض کمتری دارند، در دستور کـار محققـان علـوم دارویـی و طــب انســانی قــرار گرفتــه اســت. آنها در مطالعات خود بـه دنبـال یـافتن و کشف فرآورده های گیاهی با قابلیت التیام بخشی هستند و در ایـن مسـیر، گیاهـان مختلف را مورد غربالگری قرار می دهند.
در همین راستا، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران تحقیقی را انجام داده اند که در آن، تأثیر پماد تولید شده از عصاره یک گیاه دارویی به نام کاکتوس بند انگشتی بر پروسه ترمیم زخم به طریقه علمی آزمایش و بررسی شده است.
در این مطالعه که روی موش های صحرایی نر به عنوان جانوران مدل انجام شده است، تأثیر پماد فوق با درصدهای مختلف عصاره گیاه کاکتوس بندانگشتی بر روی زخم های دارای ضخامت پوستی با مواردی چون وازلین و پماد مادکاسول مقایسه شده است. پژوهشگران در این ارزیابی ها، درصد جمع شدن وسعت زخم، میزان تراکم کلاژن، حجم بافت، تعداد سلول ها، میزان بیان ژن های تکثیری و التهابی و نیز وضعیت تکثیر سلولی را ارزیابی کرده اند.
نتایج این بررسی ها نشان از آن دارند که عصاره کاکتوس بند انگشتی به ویژه در غلظت ۵ درصد، اثر قابل توجهی در روند بهبودی زخم حاد نسبت به سایر گروههای مورد بررسی در این مطالعه داشته است.
بنا بر گفته های داود نصیری، استادیار علوم تشریح دانشکده پیراپزشکی آمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همکارانش، «موش هایی که برای بهبود زخم حاد آنها از پماد عصاره کاکتوس بندانگشتی خصوصاً با غلظت ۵ درصد استفاده شده بود، کاهش التهاب، سرعت ترمیم، حجم اپیدرم و درم، تراکم کلاژن، تراکم عروق خونی، تراکم سلول ها، تکثیر سلولی و نیز بیان ژن تکثیری را به شکل بسیار بهتری نشان دادند».
آنها افزوده اند: «با توجه به اینکه در ایـن مطالعـه از داروی مرجعی به نام مادکاسول به عنوان یک داروی تأییدشده بـالینی در درمان زخـم اسـتفاده شـده بـود تـا بـه مقایسـه آن بـا عصاره کاکتوس بند انگشتی پرداخته شود، مقایسـه بـین آنها حاکی از همسـانی و در بسـیار از مـوارد بهتـر بـودن ترکیبات گیاهی فوق به ویژه پماد ۵ درصد بود».
با توجـه بـه نتایج حاصل از این مطالعه که در مجلـه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران انتشار یافته اند، عصاره کاکتوس بند انگشتی می تواند طـول مـدت بهبودی زخم را بطور قابل توجهی کم کند و بـه نظـر می رسد بخـش عمده ای از اثرات التیام بخشی گیاه فـوق، احیانا بـه دلیـل اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانتی عصاره آن باشد.
کاکتوس بند انگشتی با نام علمی «اکینوپسیس کامائسرئوس» گیاهی است کــه در اکثــر منـاطق کشــور به ویژه استانهای شــمالی یافــت می شود. ترکیبات شیمیایی این گیاه شناسایی نشده اند، اما مـردم سـاکن استان مازندران، سال هاست که بصورت تجربـی از ایـن گیاه بصورت های مختلـف از قبیـل جوشـانده، خـوراکی، بخور و ضماد در درمـان بیماریهای مختلـف ازجمله التهاب، رفع نفخ، درمان دیابت و ترمیم زخم استفاده می نمایند.
منبع:

1401/09/04
13:30:06
0.0 /5
246
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
آجاک : آینده پژوهی